SERWIS SPECJALISTÓW DIESLA - 30 LAT DOŚWIADCZENIA

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ ONLINE:

1. Informacje ogólne i zastrzeżenia.

1.1 Właścicielem Serwisu Specjalistów Diesla jest AUTORAK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000943714, kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN, NIP: PL8672253958. W dalszej części regulaminu zwana "Sprzedawcą".

1.2 Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adres: ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: sklep@dieselland.com.pl, nr telefonu: (+48) 15 823 91 80

1.3 Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszystkich zmian oraz usunięcia danych osobowych można wykonać samodzielnie w tym systemie.

1.4 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.5 Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC)

2. Definicje.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Sprzedawca: jak w pkt 1.1. Serwis Specjalistów Diesla: ten SYSTEM ZAMÓWIEŃ. Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Formularz rejestracji: formularz dostępny w Serwisie Specjalistów Diesla umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży. Formularz zamówienia: formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności. Produkt/Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Serwisu Specjalistów Diesla. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Rejestracja i składanie Zamówień.

3.1 Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: nazwa firmy, NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu. Po wypełnieniu formularza na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja o ustawieniu hasła dostępu do Serwisu.

3.2 Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z możliwością natychmiastowego korzystania z Serwisu.

3.3 Każde zgłoszenie podlega weryfikacji przez pracownika Sprzedawcy.

3.4 Serwis Specjalistów Diesla jest przeznaczony dla przedsiębiorców, osoby prywatne nie będą rejestrowane. Wnioski o rejestrację osób prywatnych będą odrzucane bez podania przyczyny.

3.5 Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 1.2.

3.6 Konta, na które Klient nie zaloguje się w ciągu kolejnych dwóch lat będą automatycznie kasowane. W przypadku chęci ponownego korzystania z Serwisu Specjalistów Diesla konieczne będzie ponowne wypełnienie Formularza rejestracji.

3.7 Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu pola: "Wyślij do realizacji".

3.8 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Specjalistów Diesla: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox lub Google Chrome.

3.9 Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.10 W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta - Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.

4. Zawarcie Umowy sprzedaży.

4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Specjalistów Diesla zgodnie z pkt. 3 Regulaminu. Moment zawarcia Umowy sprzedaży i wynikający z tego moment powstania obowiązku zapłaty wyrażony jest przy każdym zamówieniu w sposób wyraźny poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty po dokonaniu przez Klienta wskazanej czynności tj.: kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola "Wyślij do realizacji".

4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

4.2.1 Odbiór własny.

W przypadku wyboru opcji odbiór własny Klient nie ponosi kosztów dostawy. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty.

4.3 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie o którym mowa w zadaniu powyższym następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. Sposoby i terminy płatności za Produkt.

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1 Płatność przy odbiorze kurierowi.

5.1.2 Płatność przy odbiorze osobistym.

5.1.3 Płatność przelewem zgodnie z datą wyznaczoną na fakturze.

5.1.4 Zamówienia o wartości powyżej 1 000 zł netto będą wysyłane na koszt Sprzedawcy. Nie dotyczy przesyłek płatnych przy odbiorze (za pobraniem).

6. Reklamacja Towaru w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 XII 2014 r.

6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

6.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pk 1.2 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 1.2.

6.3 Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

6.5 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.2. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.6 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 8.4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

7.2.2 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 XII 2014 r.

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1.

8.2 W przypadku umowy na odległość zawartej między Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć zwrotu towaru od Klienta, jest to tylko jego dobra wola.

8.3 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Konsument otrzymuje formularz odstąpienia w korespondencji mailowej przesłanej w odpowiedzi na złożone zamówienie, może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1 Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

8.4.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

8.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.2.

8.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.9 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.9.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

9.1 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.2 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.3 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.

9.4 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Gwarancja.

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją obejmuje informację o objęciu Produktu gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1.2. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Serwisie Specjalistów Diesla Produkty.

11. Postanowienia końcowe.

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11.2 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

11.3 Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 677 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

11.4 W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.


Logo DIESELLAND AUTORAK

KONTAKT TELEFONICZNY

SPRZEDAŻ
ZWROTY, REKLAMACJE
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
KSIĘGOWOŚĆ - ROZLICZENIA

FORMULARZ KONTAKTOWY

SYSTEM ZAMÓWIEŃ ONLINE (2013-2024)
© DIESELLAND AUTORAK
v2.5.4